Gold filled

Versie geldig vanaf april 2022

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Rosas Jewels.
De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en beschikbaar op de website www.rosasjewels.nl

1.2 Identiteit van het bedrijf
Rosas Jewels
Jan Dirk z’n Dal 103
1931 DL Egmond aan Zee
Nederland

Email adres: info@rosasjewels.nl
KvK: 71311521

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Rosas Jewels behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de termijnen te wijzigen.

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Rosas Jewels erkend.

1.5 Rosas Jewels garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In overeenstemming met de Richtlijn Koop op Afstand zal Rosas Jewels bestellingen in ieder geval binnen 30 dagen verwerken.
ndien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde artikel niet op voorraad is of niet meer leverbaar, er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd) ontvangt de consument binnen 1 maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht en in dat geval heeft de klant het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

2.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

2.4 Aan de leveringsplicht van Rosas Jewels zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Rosas Jewels geleverde zaken een keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inclusief de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.5 Alle tijden vermeld op de website zijn indicatief. Aan bovengenoemde tijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en typefouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Kijkperiode / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop conform de Richtlijn Koop op Afstand (Artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht om (een deel van) de geleverde goederen binnen een termijn van 14 dagen te retourneren zonder opgave van reden. Deze termijn gaat in na de retourmelding. Indien de koper de geleverde goederen na deze termijn niet aan Rosas Jewels heeft geretourneerd, is de koop een feit. Alvorens over te gaan tot terugzending is de klant verplicht hiervan binnen de termijn van 14 dagen na levering melding te maken bij Rosas Jewels via info@rosasjewels.com. De klant dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien het product beschadigd is of de verpakking meer beschadigd is dan nodig is om het product te proberen, kunnen wij deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is. ndien de zaken door de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enigerlei wijze beschadigd, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin draagt ​​Rosas Jewels er zorg voor dat het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten binnen 14 werkdagen na ontvangst van de retourzending aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde goederen is geheel voor rekening en risico van de koper.

4.2 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:
– Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de periode van zeven werkdagen.
– Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
– Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
– Voor goederen of diensten die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd, b.v. hygiënegevoelige artikelen of die snel kunnen bederven of verouderen.

4.3 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van retourzending altijd voor rekening van de consument.

5. Gegevensbeheer

5.1 Als u een bestelling plaatst bij Rosas Jewels, worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Rosas Jewels. Rosas Jewels houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal uw gegevens niet met derden delen. SeeZie ons privacybeleid.

5.2 Rosas Jewels respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt ​​zorg voor vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Rosas Jewels maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst.

6. Garantie

6.1 Rosas Jewels garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

6.2 Rosas Jewels is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor enig advies omtrent het gebruik of de toepassing van de goederen.

6.3 De koper is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde zaak onjuist, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan Rosas Jewels) deze gebreken onverwijld te melden via info@rosasjewels.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen kunnen en moeten binnen 7 dagen na levering aan Rosas Jewels worden gemeld via info@rosasjewels.nl. De goederen dienen in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat te worden geretourneerd. Ingebruikname na ontdekking van een gebrek, schade ontstaan ​​na ontdekking van een gebrek, bezwaring en/of doorverkoop na ontdekking van een gebrek, doet dit recht tot reclameren en retourneren volledig teniet.

6.4 Indien klachten van de klant door Rosas Jewels gegrond worden bevonden, zal Rosas Jewels (naar keuze van Rosas Jewels) het geleverde kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling treffen over de vergoeding, met dien verstande dat Rosas Jewels aansprakelijkheid en bijgevolg zal het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag van de desbetreffende goederen. Iedere aansprakelijkheid van Rosas Jewels voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Rosas Jewels is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie is niet van toepassing:
A) Zolang de koper jegens Rosas Jewels in verzuim is.
B) Indien de koper de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of gewijzigd of door derden heeft laten repareren en/of wijzigen.
C) Indien de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de instructies van Rosas Jewels en/of instructies op de verpakking zijn behandeld.
D) Indien de gebrekkigheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding anders is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Rosas Jewels zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen binden Rosas Jewels eerst nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Rosas Jewels gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Rosas Jewels kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Rosas Jewels en een klant komt tot stand nadat een opdrachtopdracht door Rosas Jewels op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Rosas Jewels behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet of uitsluitend te aanvaarden onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt bij aflevering of vooruitbetaling.

8.3 Tenzij anders overeengekomen, dienen alle facturen te zijn betaald voordat de producten worden geproduceerd.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, enz.; gegevens over gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de website van Rosas Jewels gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Rosas Jewels is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verplichtingen door overmacht niet kunnen worden nagekomen.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan ​​elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid die redelijkerwijs niet voor risico van de onderneming kan worden gelopen. Vertraging of niet-uitvoering door onze leveranciers, storingen in het internet, storingen in elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de levering, nalatigheid van toeleveranciers en/of fabrikanten van Rosas Jewels alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken aan hulpmiddelen of transportmiddelen worden uitdrukkelijk als overmacht beschouwd.

10.3 In geval van overmacht behoudt Rosas Jewels zich het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is zij tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. Rosas Jewels is in geen geval gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Rosas Jewels bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het leverbare deel en/of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden tot betaling deze factuur aangezien het een afzonderlijk contract betrof. Dit geldt echter niet indien het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, van koper of derden bij onjuist gebruik van de producten, althans anders dan op de algemeen gebruikelijke wijze .

11.2. 11.2. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is verkoper slechts gehouden tot vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van verkoper voor enige andere vorm van schade, in welke vorm dan ook, is uitgesloten, of het nu gaat om vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

11.3. 11.3. Voorwaarde voor het ontstaan ​​van enig recht op schadevergoeding is dat de koper de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is na het ontstaan ​​daarvan schriftelijk bij verkoper meldt.

11.4. 11.4. Verkoper is voorts op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade door vertragingen, voor schade door overschrijding van levertijden als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van onvoldoende medewerking, informatie of materialen van de koper.

11.5. 11.5. Verkoper is slechts aansprakelijk voor door koper geleden schade indien en voor zover de schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper.

11.6. 11.6. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade indien en voor zover koper zich tegen de betreffende schade heeft verzekerd of redelijkerwijs had kunnen verzekeren.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 De eigendom van alle door Rosas Jewels aan de klant verkochte en geleverde zaken berust bij Rosas Jewels zolang de klant de vorderingen van Rosas Jewels uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere soortgelijke overeenkomsten niet heeft betaald, zolang de klant de verrichte werkzaamheden verricht of uit te voeren onder deze overeenkomst. of soortgelijke overeenkomsten nog niet zijn nagekomen en zolang de klant Rosas Jewels nog niet heeft betaald vorderingen wegens niet-nakoming, waaronder vorderingen ter zake van boetes, rente en kosten, een en ander als bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Rosas Jewels geleverde zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De koper is niet bevoegd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De klant geeft reeds onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Rosas Jewels of een door Rosas Jewels aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Rosas Jewels haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich zullen bevinden en die goederen daar in beslag nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Rosas Jewels zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek aan Rosas Jewels ter inzage te geven.

13. Klachten

13.1 Indien de koper niet tevreden is over de producten van Rosas Jewels en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) overeenkomst, is de koper verplicht deze klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst, op te lossen. relevante reden die tot de klachtmelding heeft geleid. Klachten kunt u melden via info@rosasjewels.nl met als onderwerp “Klacht”.

13.2 De klacht dient door de koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht te zijn, zodat Rosas Jewels de klacht in behandeling kan nemen.

13.3 Rosas Jewels zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht.

13.4 Partijen zullen samen proberen tot een oplossing te komen.

13.5 Vanaf 15 februari 2016 kunnen consumenten in de EU ook klachten aanmelden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Indien uw klacht nog niet elders in behandeling is, staat het u vrij uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.13.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

13. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Bij uitleg over de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is steeds de Nederlandse tekst bepalend. Rosas Jewels heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

14.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst tussen Rosas Jewels en de koper zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Amsterdam, tenzij dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen een andere bevoegde rechter aanwijzen.

De algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en beschikbaar op de website www.rosasjewels.nl.